ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ön az alábbiakban az Altamix Kft. adatvédelmi nyilatkozatát ismerheti meg. Cégünk adatkezelési gyakorlata során figyelembe veszi a vonatkozó  hatályos jogszabályokat. Jelen  adatvédelmi nyilatkozatban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az Altamix Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

1. Az adatkezelő neve, címe, elérhetősége

Altamix Kft. (a továbbiakban: “Altamix” vagy “Szolgáltató”).
Cím: 1137 Budapest, Szent István körút 28.
E-mail: altamix@altamix.hu

2. Fogalmak

A látogatók adatkezelése során az alábbi adatkezelési fogalmakat alkalmazzuk:

Személyes adat Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Cookie Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye az internetezést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

3.  Az alábbi személyes adatkezeléshez kötődő alapelveket alkalmazzuk az adatkezelés során:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
1.    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2.    azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.transzferaudit.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon
Az Altamix Kft. megbízásából külső szolgáltatók nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat. A webanalitikai szolgáltató az Altamix Kft. megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon ismerheti meg.

Kapcsolattartás
A transzferaudit.hu weboldalon kérdés beküldését a szolgáltató kapcsolatfelvételként kezeli.

  • Adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás és reklámjellegű ajánlatok küldése.
  • Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
  • Kezelt adatok köre: email cím, név.
  • Nyilvántartási száma: NAIH-105757/2016
  • Adatok törlésének határideje: az érintett visszavonása

Könyvrészlet, tájékoztató anyag, e-book, előadás letöltése

  • Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás és reklámjellegű ajánlatok küldése.
  • Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
  • Kezelt adatok köre: email cím, név.
  • Nyilvántartási száma: NAIH-105757/2016
  • 
Adatok törlésének határideje: az érintett visszavonása

5. A személyes adatok törlése

Az Altamix Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben az  altamix@altamix.hu  címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

6. Cookie-k alkalmazása a weboldalon

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

A transzferaudit.hu weboldalán használatos cookie-kat 3 különböző kategóriába sorolhatjuk.
1. A működéshez feltétlenül szükséges cookie-k teszik lehetővé a weboldalon történő böngészést. Ezen cookie-k nélkül a weboldalon felkeresett tartalmak kiszolgálása (beleértve a biztonságos protokollok használatát) lehetetlenné válik. Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, így tiltásukra nincsen lehetőség. Kérjük, hogy ne használja tovább a  weboldalt, amennyiben nem szeretné, hogy ezen cookie-k a böngészőjében letöltésre kerüljenek.
2. A teljesítményt javító cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. A weboldal teljesítményéről adatot gyűjtő cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők.
3. A webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie-k teszik lehetővé, hogy a látogatók az érdeklődésüknek megfelelő reklámüzenetekkel találkozzon. Az üzemeltető a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatók viselkedésének statisztikai elemzésére. Annak ellenére, hogy a harmadik fél számára átadott információ nem tartalmaz személyes adatot, a látogatottsági adatok bizonyos esetekben visszavezethetőek a felhasználókhoz. Továbbá Google Adwords-öt és további hirdetési rendszereket használunk online hirdetéseink megjelenítésére. Ezek a szolgáltatók eltárolhatják a látogatók IP címét, illetve további – nem személyes adatnak minősülő – azonosító információt annak érdekében, hogy a későbbiekben külső weboldalakon megjelenítsék a hirdetést. Ezen cookie-kről, tiltásukról itt olvashat: www.aboutcookies.org

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyarország területén, védett, dedikált szervereken tároljuk.

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a  altamix@altamix.hu címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap az érintett.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a.    ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.    ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c.    törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Altamix Kft.