ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Impresszum

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák az Altamix Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.transzferaudit.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, tanfolyamokra.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Weboldal Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására/termékére/tanfolyamára feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Weboldal Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését. Az adatok elküldésével a Weboldal Látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Megrendelő”, “Vásárló” vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Kérjük, hogy alaposan és körültekintően olvassa el az alábbi szerződéses feltételeket!

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

II. A Szolgáltató adatai

A weboldal megnevezése: www.transzferaudit.hu

Cégnév: Altamix Consulting Kft.

Székhely: 1137 Szent István körút 28.fsz.3.

Cégjegyzékszám: 01 09 962237
Adószám: 23367027-2-41

Ügyfélszolgálat elérhetősége: altamix@altamix.hu

Telefonszáma: +3670 6338661
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105757/2016
A szerződés nyelve: magyar

III. Alapvető rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105757/2016. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető és letölthető a weboldalról.

3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 2017. július 1-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

4. A weboldal tartalmát és a weboldalon  megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a tanfolyamokon elhangzó írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. A www.transzferaudit.hu  oldal tartalmát és a kialakítását tilos másolni. Tilos továbbá a weboldalon lévő bármilyen képes vagy szöveges, hangzó tartalom másodközlése, részben van egészben történő felhasználása. Nem járulunk hozzá semmiféle formában a részletes vagy teljes publikáláshoz, akkor sem, ha az forrásmegjelölést tartalmaz. A tartalmak bármilyen mértékű felhasználása jogi intézkedéseket von maga után.

5. A www.transzferaudit.hu oldalon megvásárolt szolgáltatások, termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhat fel. Bármilyen formában, akár részben, akár egészben történő  történő rögzítése, másolása, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

6. Szerzői jogok

6.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az tanfolyamokon kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon (pl. saját szellemi termékeként megjelölve) nem használja fel.
6.2 A tanfolyamok, a transzferaudit.hu weboldal és közösségi média felületek (LinkedIn, Facebook, Twitter) teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való másodközlése csak Altamix Kft. engedélyével lehetséges.
6.3 A Tanfolyami Résztvevő beleegyezik, hogy a tanfolyamon elkészült munkáit a Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7. Tanfolyami Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamokon a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videókon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videókat és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja saját kommunikációjában, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban Tanfolyami Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat.

IV. Szolgáltatások igénybe vétele

IV/1. Szolgáltatások megrendelése

1. A weboldalon elérhető szolgáltatások köre tanfolyamokat, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz, melyek közül néhány, időnként online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban is megrendelhető és megtekinthető. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

2.A megrendelhető képzések, szolgáltatások és termékek tekintetében, a weboldalainkon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt a Weboldal Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat, esetenként akciós árakat. Az oldal alján található jelentkezési felület kitöltésével és a „Jelentkezés elküldése” vagy “Megrendelem” gombra való kattintással jelentkezhet a Weboldal Látogató az általa kiválasztott eseményre, vagy megrendelheti az általa kiválasztott anyagot, terméket. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a jelentkező, vagy megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató elektronikus levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről.

IV/2. A tréningek díjai, fizetési módok 

1. Az tanfolyamokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően. Az események díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési és szállítási módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési és szállítási módok tanfolyamonként és termékenként eltérőek lehetnek és egyes esetekben kezelési költséget is tartalmazhatnak. A szállítási és fizetési módok bármikori megváltoztatására fenntartjuk a jogot.

2. A Szolgáltató fenntartja a jogot tanfolyamok időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik tanfolyami időpontban használható fel.

3. A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét papír alapú számlával teljesíti, ezt a tanfolyamon személyesen a Résztvevőnek átadja.  A számla megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

4. Termékek megrendelésénél (például könyvek, információs anyagok) postázási költséget számolhat fel Szolgáltató, amennyiben Vásárló házhozszállítást igényel. A postázási költség minden esetben tartalmazza az adott termék(ek) megrendeléséhez kapcsolódó csomagolási, adminisztrációs és postai költségeket.

IV/3. Szolgáltatási jogviszony

1. A Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a tanfolyammal kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

2. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet: bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel) felek közös megegyezésével;
felmondással.

3. A tanfolyam megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

4. Amennyiben az Ügyfél a tanfolyam részvételi díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tanfolyamon. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

5. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

6. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

V./1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

V./2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tanfolyamok esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

V./3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg a tanfolyam napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

V./4.  A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegi környezete ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

V./5. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

V. /6. A kuponos kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, egyéb ajándékot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak.

V./7.  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

VI. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

VI./1.  Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett tanfolyamon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Tanfolyami Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

VI. /2. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett Tanfolyami Résztvevő a befizetett eseményen való tényleges részvételre nem kötelezhető.

VI. /3.  Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről megbizonyosodni.

VII. Joglemondás

A Tanfolyami Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne. A Tanfolyami Résztvevő továbbá lemond azon kártérítési jogáról, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során megsérül, bármilyen testi baj, anyagi kár éri. A Tanfolyami Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

VIII. Tanfolyam lemondási feltételek

VIII./1. A tanfolyam megkezdése előtt 30 nappal térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

VIII./2.A tanfolyam meghirdetett kezdési dátuma előtt 30 napon belül a tréning a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra, beszámítható másik tréningrészvételbe írásos megegyezés alapján.

VIII./3. Tafolyamot,  illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az altamix@altamix.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tanfolyam lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé +3670 633 8661 telefonszámon.

VIII./4. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar, akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Tanfolyami Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.